Arbeidsongevallen

medications, tablets, medicine-257336.jpg

De verplichte arbeidsongevallenverzekering

Een ongeval schuilt in een klein hoekje. Daarom is het belangrijk én verplicht dat je als werkgever een arbeidsongevallen verzekeringen afsluit voor jouw werknemers. 

Deze verplichte verzekering vergoedt slachtoffers van een arbeidsongeval dat zich op een van de volgende plaatsen/tijdstippen voordoet:

 • Op de plaats van tewerkstelling, ook indien het thuiswerk betreft, tijdens de werkuren
 • Tijdens het woon-werkverkeer, zowel heen als terug. 
 • Tijdens een teambuilding of personeelsfeest

De volgende kosten van het slachtoffer van een arbeidsongeval worden vergoed:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Ziekenhuisopname
 • ambulante medische behandeling (buiten het ziekenhuis)

Tevens wordt er een vergoeding voorzien voor het gezin van de werknemer die door een arbeidsongeval overlijdt.

Wat dekt een arbeidsongevallenverzekering?

De arbeidsongevallenverzekering vergoedt aan de werknemer of zijn rechthebbenden de economische gevolgen die kunnen voortvloeien uit de aantasting van de fysische integriteit van de werknemer door een arbeidsongeval.

In eerste instantie gaat dit om een vergoeding voor de medische kosten en het loonverlies.

Volgens de arbeidsongevallenwet (10/04/1971) dekt de arbeidsongevallenverzekering minimaal het volgende:

 • De kosten voor medische zorgen na een arbeidsongeval.
 • Een vergoeding als je werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is.
 • Een vergoeding als je werknemer een blijvende arbeidsongeschiktheid overhoudt aan zijn arbeidsongeval.
 • Een vergoeding als je werknemer hulp van anderen nodig heeft.
 • Een vergoeding voor de nabestaanden van de werknemer als hij overlijdt: de begrafeniskosten, een levenslange rente voor de echtgeno(o)t(e) en een rente voor de kinderen zolang zij recht hebben op kinderbijslag.

De voorwaarden van een arbeidsongevallenverzekering, de rekenregels voor de vergoedingen en de volgorde van de begunstigden voor de uitkering van de vergoedingen zijn wettelijk bepaald. Geen enkele partij, betrokken in de arbeidsongevallenverzekering kan hiervan afwijken.

Er is geen vergoeding voor

 • Stoffelijke schade.
 • Morele schade.
 • Ziektes die niet het gevolg zijn van een ongeval.
 • Opzettelijk door het slachtoffer veroorzaakte ongevallen.

De vergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid is wettelijk vastgelegd op 90% van het basisloon (met beperking tot het wettelijke loonplafond).

Indien je niet voor de verzekering arbeidsongevallen excedent (aanvullende wet) hebt gekozen, wordt het basisloon dat gebruikt wordt voor de berekening in geval van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid beperkt tot het wettelijk loonplafond.

De medische kosten worden terugbetaald op basis van RIZIV-tarieven.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.


Mogelijke uitbreidingen

De waarborg ‘loongedeelte boven het wettelijk maximum’.

De wetgeving beperkt de vergoeding van het loonverlies tot een bepaald bedrag. Via deze waarborg kan je het loon van je werknemer boven deze grens bijverzekeren.

De waarborg “samenwonenden”

die er voor zorgt dat ongehuwde partners op dezelfde wijze vergoed worden als gehuwde partners.

De waarborg ‘ongevallen in het privéleven’

na een ongeval buiten de werkuren van je werknemer voorziet deze waarborg in de terugbetaling van het gewaarborgd maandloon dat je als werkgever hebt uitbetaald.

Deze uitbreidingen zijn niet wettelijk bepaald en dien je als werkgever dus expliciet te laten bijverzekeren als je dit wenst. Je hebt hier wel inspraak in bijvoorbeeld de personeelscategorie die je wenst te verzekeren of je kan een onderscheid maken in de hoogte van vergoeding.

Prijs arbeidsongevallenverzekering

De prijs van een arbeidsongvallenverzekering ligt niet vast. De verzekeringsondernemingen zijn immers volledig vrij om zelf de hoogte van de door de werkgevers betaalde premies te bepalen.

De basis voor de premieberekening van de arbeidsongevallenverzekering is de loonmassa van de werknemers. In functie van de activiteit van de onderneming bepaalt de verzekeringsonderneming per personeelscategorie een premievoet die het toepast op de loonmassa.

Voor arbeiders geldt doorgaans een hogere premievoet dan voor bedienden. Dat verschil is te verklaren doordat arbeiders, statistisch gezien, een hoger risico op ongevallen lopen. Als je in je bedrijf met zware machines werkt, zal de premie dus anders opgesteld worden voor de arbeiders die deze machines bedienen, dan voor de bedienden die enkel bureauwerk verrichten. De verzekeraars houden ook rekening met je schadehistoriek.

Is een arbeidsongevallenverzekering verplicht?

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering voor je personeel te nemen. Als je dit niet doet, riskeer je niet alleen een boete door Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s), maar draai je bij een arbeids(weg)ongeval zelf op voor de vergoeding van de gevolgen van het arbeidsongeval van je werknemer. Dit houdt ook in dat je als werkgever de verplichting hebt om elk arbeidsongeval (ook een ongeval op weg naar en van het werk) binnen de voorziene termijnen aan te geven aan je arbeidsongevallenverzekeraar.

Opgepast: bij ernstige arbeidsongevallen heb je een aantal bijkomende wettelijke verplichtingen te vervullen. In een aantal gevallen dient de Regionale Directie Toezicht Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op de hoogte te worden gebracht.

Vraag een offerte